Energideklarationer

Lag om skyldighet att göra en energideklartion

Lagen om skyldighet att utföra energideklarationer för byggnader är: "Lag (2006:985) om energideklaration för byggnader", SFS nr: 2006:985Departement/myndighet: Infrastrukturdepartementet RSED E Utfärdad: 2006-06-21 Ändrad: t.o.m. SFS 2018:314 Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet) Källa: Fulltext (Regeringskansliet) Innehåll:

De första paragraferna beskriver lagens syfte och tillämpningsområdeoch finns angivna här nedan:

1 § Lagens syfte är att främja en effektiv energianvändning och en god inomhusmiljö i byggnader.
2 § Lagen skall tillämpas på byggnader för vilka energi används i syfte att påverka byggnadernas inomhusklimat.

Hela lagtexten finns att hitta på, https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svenskforfattningssamling/lag-2006985-om-energideklaration-for_sfs-2006-985


Boverkets föreskrifter och allmänna råd om energideklaration för byggnader

Boverket har med stöd av lagen ovan, uppdraget att uttolka och förtydliga lagen. Det finns angivet i Boverkets föreskrifter och allmänna råd 2007:4 om energideklaration av byggnader BED. Hela texten kan nås med länken https://www.boverket.se/contentassets/4688c6ecfd1a4627aca1013d2dce
dd42/konsoliderad_bed_bfs_2007-4--2018-11.pdf

Arbetsgången för att göra energideklarationen

En överenskommelse om pris, tid och plats görs på telefon eller genom e-post eller på annat sätt. Vid besiktningstillfället kan besiktningsmannen få information från ägaren eller annan insatt person om energiförbrukning, åtgärder på huset som gjorts, uppgift om radonmätning och om eventuellt andra besiktningar som gjorts. En besiktning av huset med uppmätning av uppvärmda golvytor. Mätning av väggtjocklek och bjälklagstjocklekar och normalt även fönsterytor görs även det.Värmesystemet besiktigas. I det fall det är möjligt görs en besiktning av vindsbjälklaget. Hela besiktningsförfarandet brukar ta cirka en timme för en normalstor villa. Med det insamlade materialet gör energiexperten en bilaga. Med bilagan som grund görs energideklaration på Boverkets sida Gripen. Den färdiga energideklarationen kan kopieras som en PDF fil, skrivas ut och skickas till kunden tillsammans med bilagan och faktura.