Husbesiktningar

Besiktning av hus för olika ändamål

Allmän information om status för huset

Inför en planerad tillbyggnad eller en planerad ombyggnad kan det finnas behov av att få ett sakkunningt utlåtande om åtgärden. Det kan vara förslag till lämpliga utföranden. Att få gjort en hållfastihetsberäkning av bärande element. Åtgärder mot misstänkta eller konstaterade skadedjursangrepp. Det kan vara önskvärt att få ett utlåtande om hur allvarlig en fukskada är. Att föreslå åtgärder i samband med fuktskada. Pris 500 kr/tim +moms plus resor eller enligt överenskommelse.

Åtgärder för energibesparing

En genomgång av huset och insamling av uppgifter och mått görs, och en teoretisk modell av huset skapas som gör det möjligt att bedöma olika alternativ för energibesparing. Pris normalt 3000 kr+moms i Värmland.

Besiktning av hus i samband med köp

En köpare kan, som ett led i sin undersökningsplikt, vara intresserad av en oberoende bedömning av huset. Besiktningsmannen från Bygg och Energikonsulter i Värmland gör en bedömning efter bästa förmåga och samlar sina observationer i ett skriftligt utlåtande, men lämnar inga garantier för eventuella fel som kan ha förbisetts. Pris för egnahem 3000 kr+moms, övriga fall enligt överenskommelse.

Arbetsgången

En överenskommelse om syftet med besiktningen om pris, tid och plats görs på telefon eller genom e-post eller på annat sätt. Vid besiktningstillfället kan besiktningsmannen få information från ägaren eller annan insatt person med kännedom om huset. Besiktningsmannen samlar information och gör observationer relevanta till besiktningsuppdraget efter bästa förmåga. Under besiktningen sker normalt en muntlig diskussion om observationer som görs. En sammanställning görs och delges kunden per post.